شرکتهای سهامی در اداره ثبت شرکتها به دو دسته تقسیم می شوند که در ذیل شرح داده شده است:

اقسام شرکتهای سهامی 

 1. شرکت های سهامی عام: به شرکتی که بخشی از سرمایه ان به وسیله تاسیس کنندگان مهیا می شود و باقی مانده آن به صورت فروش سهام به عموم مردم فراهم می گردد شرکت های سهامی عام می گویند.
 2.  شرکت های سهامی خاص: به  شرکت هایی که تمامی سرمایه آن به وسیله تاسیس کنندگان فراهم می گردد شرکت های سهامی عام می گویند.  

هيأت مدیره در شرکت های سهامی عام باید حداقل ۲۰٪ سرمایه شرکت را تقبل نماید و ٪۳۵ از این ۲۰٪ رادر  یکی از بانک ها به حساب شرکت در حال تأسیس واریز نمایند.

هنگام تشکیل شرکت های سهامی سرمایه اولیه  شرکت نباید از ۵ میلیون ریال کمتر باشد در صورتی که این سرمایه کمتر از مبلغ ذکر شده شد باید طی مدت زمان یک سال به اندازه ذکر شده برسد در غیر این صورت هر ذی نفعی می تواند تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار بخواهد.

هنگامی که مبلغ سرمایه اولیه شرکت کم باشد  مدیران می توانند آن را به شرکت دیگری مثل سهامی خاص تغییر دهند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 1. ارائه دو رونوشت از اظهارنامه کامل شده.
 2. ارائه دو رونوشت از اساسنامه امل شده.
 3. تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادی و فيش واريزی.
 4. ارائه اصل گواهي بانکی مبنی بر پرداخت سرمايه تعهدی(حداقل 35% سرمايه) همراه با فيش واريزي.
 5. ارائه اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردی که ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد.
 6. ارائه رونوشت برابر با اصل مدارک احراز هويت سهامداران، مديران و بازرسان.
 7. ارائه اصل گواهی عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل و بازرسان.
 8. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی موسسين.
 9. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه هيأت مديره کامل شده.
 10. ارائه اصل وکالتنامه وکيل دادگستری در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام

مرحله اول : (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )

 1. ارائه دو رونوشت از طرح اعلاميه پذيره نويسی که بايستي به امضاء کليه موسسين رسيده باشد.
 2. ارائه دو  رونوشت از اظهارنامه کامل شده.
 3. ارائه دو رونوشت از طرح اساسنامه کامل شده.
 4. ارائه رونوشت برابر با اصل مدارک احراز هويت موسسين.
 5. ارائه اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمايه (حداقل 35% از 20% سرمایه تعهد شده)
 6. ارائه اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردی که ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد.
 7. ارائه اصل مجوز اوليه از سازمان بورس و اوراق بهادار.
 8. کامل نمودن فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام های پيشنهادی و همچنين فيش واريزي مربوطه

مرحله دوم : (مرحله ایجاد و ثبت شرکتهای سهامی عام)

 1. ارائه دو رونوشت از اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
 2. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که شامل مواردی اعم از تصویب اساسنامه ،تعیین اعضاء هیئت مدیره ،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار می باشد.
 3. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه هیات مدیره.
 4. ارائه اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت چنانچه قسمتی از سرمایه موسسین به صورت غیر نقدی باشد،ارائه اصل گواهی کارشناس رسمی دادگستری الزامی است.)
 5. ارائه اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار (مجوز ثانویه)

مشخصات شرکتهای سهامی

 1. می بایست کلمه عام  قبل یا بعد از اسم شرکت قید شود.
 2. حداقل سرمایه شرکت بایستی  پنج  میلیون ریال باشد.
 3. هیأت مدیره باید  حداقل پنج نفرباشد.
 4. مبلغ اسمی هر سهم در این شرکت ها بیشتر از ده هزار ریال نباید باشد.
 5. سهام این شرکت ها  در بورس قابل نقل و انتقال  می باشند.
 6. تعداد سهامداران این شرکت ها حداقل باید  ۵ نفر باشد.
 7. به منظور نقل و انتقال سهام در این شرکت ها به موافقت سایر شرکاء نیازی نمی باشد.
 8. شرکت های سهامی عام می توانند  اوراق قرضه را منتشر نمایند.

خصوصیات شرکت های سهامی خاص

 1. در شرکت سهامی خاص،حداقل سرمایه،یک میلیون ریال است.
 2. در شرکت سهامی خاص،تعداد سهامداران حداقل سه نفر می باشد.
 3. در شرکت سهامی خاص،حداقل تعداد مدیران ( هیئت مدیره ) سه نفر می باشد.
 4. در شرکت سهامی خاص،مبلغ اسمی هر سهم محدود نیست.
 5. در شرکت سهامی خاص،سهام شرک نمی تواند در بورس عرضه شود.
 6.  در شرکت سهامی خاص، اوراق قرضه منتشر نمی گردد.
 7. در شرکت سهامی خاص،انتقال سهام ،مشروط به موافقت شرکای دیگر می باشد.

خصوصیات شرکت سهامی عام

 1. در شرکت سهامی عام ،تشکیل مجمع عمومی موسس ضروری است.
 2. در شرکت سهامی عام، در هنگام تاسیس 20% از سرمایه توسط موسسین ضمانت می شود و حداقل 35% از آن به وسیله آنان به حساب جاری شرکت در شرف تاسیس سپرده می شود و مابقی از طریق فروش سهام عموم تامین می گردد.
 3. در شرکت سهامی عام، سرمایه باید به هنگام تاسیس حداقل 5 میلیون ریال است.
 4. در شرکت سهامی عام اظهارنامه ثبت شرکت  به امضای موسسین می رسد.
 5. در شرکت سهامی عام برای فروش سهام باید اعلامیه پذیره نویسی منتشر گردد بر خلاف شرکت سهامی خاص که این حق را ندارد.
 6. در شرکت سهامی عام، انتشار اوراق قرضه ممکن است.
 7.  در شرکت سهامی عام ،امضای ورقه تعهد سهم مستلزم قبول اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی می باشد.
 8. در شرکت سهامی عام،حداقل تعداد اعضا 5 نفر می باشد.

مراحل ثبت شرکتهای سهامی

 1. اظهارنامه ارائه گردد.
 2. پذیره نویسی سهام صورت بگیرد.
 3. برگ تعهد سهام دریافت گردد.
 4.  شرکت سهامی عام ثبت می گردد.

چنانچه ابلاغیه پذیره نویسی حاوی اطلاعاتی نادرست باشد صادر کننده، مسئولیتی  کیفری دارد.

پذیره نویسی: به عملی حقوقی که شخص متعهد می شود بخشی از سرمایه شرکت را فراهم کند و به همان اندازه که به شرکت اورده است شریک شود.

پذیره نویس باید شایستگی برخورداری و استیفاء داشته باشد و در صورت عدم شایستگی ، نماینده قانونی او(وکیل) می بایست اقدام نماید.
پذیره نویسی عملی تجاری محسوب نمی شود.

متقاضیان سهام برگ تعهد سهام را از بانک می گیرند و مبلغ نقدی آن را که ۳۵٪ می باشد را پرداخت نمایند.

بعد از سپری شدن زمانی که جهت دریافت ورقه سهام مشخص شده، مؤسسين وظیفه دارند حداکثر تا یک ماه بعد به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی نمایند و در صورتی که مبلغ ۳۵٪ ضمانت صحیح پرداخت گردید ، سهام خریداران را معین و اعلام می کنند و مجمع عمومی مؤسس را دعوت می نمایند.

برگ سهام باید به امضاء حداقل دو نفر از افرادی که در اساسنامه معین شده اند برسد.

 * مجمع عمومی مؤسسین بعد از بررسی نمودن  سهامی که  فروخته و به دست امده است شرایط اساسنامه را تصویب می کنند و در ابتدا مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب می نمایند  و روزنامه ی کثیر الانتشار را انتخاب می کنند  و سپس مدیران و بازرسان شرکت، پذیرش خود را به صورت کتبی اعلام می کنند، بعد از ان که امور فوق انجام گردید  فرآیند ثبت شرکت شروع می شود و شرکت به ثبت می رسد.

* اساسنامه شرکت همراه با صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و ابلاغیه پذیرش مدیران و بازرسان به منظور ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها ارائه خواهد شد.

دعوت از صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالیانه به هر نحوی که باشد  می بایست در دو روزنامه کثیر الانتشار منتشر شود.

باتوجه به مطالب فوق ذکر شده باید توجه نمایید که ثبت شدن شرکت باید به صورتی باشد که بدون نقص انجام شود در صورتی اطلاع کافی در این زمینه ندارید می توانید با مشاوران وکیل ثبت شرکتها تماس حاصل نمایید و اطلاعات لازم را کسب نمایید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
سرعت و دقت بالا
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه وکیل ثبت شرکتها در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • محمد حق طلب

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه وکیل ثبت شرکتها بخاطر ثبت شرکت اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • پیمان وکیلی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، وکیل ثبت شرکتها هست.