اخبار و مقالات

آوریل 16, 2022

اخذ ایزو

آوریل 16, 2022

اخذ استاندارد

ما در این مقاله می خواهیم به مطالبی درباره اخذ استاندارد بپردازیم.بهتر است اول درباره استاندارد مطالبی را ارائه نماییم سپس به ادامه مطالب بپردازیم تا انتهای […]
آوریل 16, 2022

اخذ گواهی ارزش افزوده

ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ، در اصل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﻛﻪ در واردات، ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪي از ارزش […]
آوریل 16, 2022

اخذ کد اقتصادی

موسسه حقوقی آراکس در این مقاله برآنست تا درباره ی اخذ کداقتصادی مطالبی را به اشخاصی که می خواهد برای اخذ کد اقتصادی اقدام کنند ارائه […]
آوریل 16, 2022

اخذ جواز تاسیس صنایع

جواز تاسیس صنایع  دارای مجوزی است که  توسط وزارت صنایع و معادن به  معنا تاسیس یک  بخش تولیدی ، مونتاژ یا  کارخانه صادر میگردد.تمام هویت های […]
آوریل 16, 2022

ثبت اختراع

موسسه حقوقی آراکس در این مقاله برآنست تا در مورد ثبت اختراع مطالبی را به متقاضیان ثبت اختراع ارائه نماید مقاله را بخوانید و در صورت […]
آوریل 16, 2022

ثبت طرح صنعتی

در زبان معمول، طرح صنعتی معمولا به شکل و ظاهر کلی یک کالا اشاره دارد اما در لسان حقوق مالکیت فکری طرح صنعتی خصوصیات مربوط به […]
آوریل 16, 2022

مدارک ثبت برند

برند یا آرم تجاری ، علامت تجاری ، نشان تجاری و علائم تجاری؛ عبارت است از: نام ،  نشان ، علامت و سمبل ویا مجموعه ای […]
آوریل 16, 2022

هزینه ثبت برند