در کلیه شرکت ها بایستی تصمیم های کلی که توسط مدیران گرفته شده است و هم چنین راه و روش و شیوه های سالیانه به اطلاع و تصویب شرکا برسد.اشخاصی که در شرکت سهامدار می باشد هم تمایل دارند از کارهای کلی شرکت آگاهی داشته باشند.قابل ذکر است تنها ابزاری که سهامداران می توانند نظریه های خود را اعمال کنند مجمع عمومی عادی می باشد.به موجب همیت امر قاعده قانون بیان می نماید که:

مجمع عمومی عادی شرکت باید سالی یک مرتبه منعقد شود.

در این مورد دو وظیفه برای شرکت مشخص شده است:

  1. مطابق ماده 89 قانون تجارت مجمع عمومی بایستی سالی یکبار تشکیل گردد تشکیل مجمع عمومی موسس هر سال در چند نوبت ممکن و امکان پذیر می باشد اما آن را نمی توان مجمع را هر چند سال یکبار تشکیل داد بلکه بایستی حتما سالیانه تشکیل گردد.
  2. در اساسنامه شرکت بایستی وقت تشکیل مجمع عمومی عادی  مشخص گردد.دلیل آن هم اطلاع و باخبر شدن سهامداران می باشد که چه موقع تشکیل می گردد تا خود را برای آن حاضر نمایند.

برخی از شرکت ها در اساسنامه خود روز تشکیل مجمع عمومی عادی را مشخص می کنند.به عنوان مثال روز28 اردیبهشت هر سال را انتخاب می نمایند و ذکر می کنند که اگر روز مد نظر با تعطیل عمومی مصلدف شد مجمع عمومی عادی روز بعد تشکیل خواهد شد.بعضی دیگر از شرکت ها آن را به روز هایی محدود می کنند.به عنوان مثال در اساسنامه شرکت قید می گردد که مجمع عمومی عادی در 15 روز دوم فروردین به دعوت هیئت مدیره تشکیل می گردد.

وظایف مجمع عمومی عادی

1.انتخاب هیئت مدیره

از جانب مجمع عمومی عادی هیئت مدیره شرکت انتخاب می‌شود اکثر اوقات هیئت مدیره برای مدتی بیش از یک سال (مدت دو سال) تعیین می‌شوند. هر زمان که مدت خدمت آن ها به پایان رسید مجمع عمومی هیئت مدیره جدیدی انتخاب خواهد نمود. انتخاب هیئت مدیره یکی از اقدامات مهم مجمع عمومی عادی است، زیرا هیئت مدیره در حقیقت نماینده دارندگان سهام برای اداره امور شرکت‌اند و عملیات آن‌ها در نفع و ضرر شرکت خیلی تأثیر دارد.

2.انتخاب بازرسان شرکت

بازرس یا بازرسان شرکت به تعدادی که در اساسنامه مشخص شده اند بایستی از جانب مجمع عمومی انتخاب شوند.آشکار است که بازرس شرکت به عملیات و امور هیات مدیره ناظر می باشد و ابزار اطلاع رسانی و آگاهی به سهامداران خواهد بود.

3.تصویب ترازنامه

هر شرکت باید در انتهای سال بداند سود و زیان آن چه بوده و نفع یا ضرر آن چه مقدار است. به این جهت هیئت مدیره صورتی حاکی از مجموعه دارائی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه را تهیه می‌نماید. مجمع عمومی عادی با رویت و دقت در آن تصویب ودر صورتی که اشکالی داشته باشد توضیح و اصلاح آن را از هیئت مدیره می‌خواهد. مسلم است بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.

4.تقسیم منافع

به طور معمول منافع شرکت برای اینکه تبعیضی قائل نشوند با نظر مجمع عمومی عادی تقسیم می‌شود.

5.تصویب و یا رد پیشنهاداتی که از طرف هیئت مدیره و یا بازرسان و یا یکی از سهامداران می‌شود.

6.تعیین خط مشی شرکت و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح شرکت است مشروط بر این که در صلاحیت مجمع عمومی