در واقع اساسنامه سندی می باشد که به شرکت اعتبار می بخشد و در آن راه و روش ها و دستورالعمل ها و دارایی شرکت هدف و نحوه فعاليت و وظايف هر  کدام يک از اعضاء شرکت و هيئت مديره و مجامع عمومى و بازرسان شرکت و تعداد مديران و شیوه انتخاب و مدت مأموريت و شیوه تعيين جانشين مديرانى که فوت يا کناره گیری نموده اند و يا محجور و ورشکسته مى‌شوند مشخص مى‌گردد و کليه مواد آن را اعضا بایستی رعایت کنند و رعایت آن لازم‌الرعايه است و همان‌طورى که در زندگى يک شخص حقيقى سجل يا شناسنامه او سبب هويت و اعتبارش مى‌شود در شخص حقوقى نيز اساسنامه به او هويت و اعتبار مى‌دهد و حدود اختيارات و وظايف مديران و ميزان مسؤوليت آن ها و چگونگى عملکرد آن ها در آن درج می شود.

طبق ماده8 لایحه اصلاحی مصوب 24/12/1348 اساسنامه شامل مواردی به شرح ذیل باشد.